Processhandledning

Processhandledning på gestaltterapeutisk grund innebär bl a att vara i en ”här och nu” process med det du/ni tar upp i handledningssituationen.

Det som tar plats i handledningsrummet kan vara en parallellprocess till det som finns i kontakten mellan dig och klienten. Handledningen kan hjälpa till med att tydliggöra ansvar. Vem har ansvaret i just den här situationen – klienten, du, arbetsgivaren eller någon annan?

Stor vikt läggs på trygghet i handledningsgruppen. Att var och en vågar träda fram, att få duga som du är och inte behöva vara duktig och prestera. Det gör du på din arbetsplats varje dag. Istället ligger vikten på att våga vara nyfiken och att utforska olika ”dilemman” och situationer tillsammans med handledaren och gruppen i ett kreativt och bekräftande arbetsklimat.

Kristina Elgenstierna arbetar med processhandledning på gestaltterapeutisk grund för enskilda och grupper. Hon har lång erfarenhet av att handleda olika personalkategorier inom kommun och landsting. För närvarande har Gestaltstudion handledningsuppdrag åt flera kommuner och Region Örebro Län.